Meie koolist

Prioriteedid

2019/2020 õppeaasta põhisuunad ja prioriteedid


Eestvedamine ja juhtimine

Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;
Õppesuundade edasiarendamine;
Projektide planeerimine ja eestvedamine;
Innovatsiooniruumide arendamine;
Online kursuste arendamine kolme kooli vahel (KSG, TÜG, JWG);
Ettevalmistused kooli juubeliaasta tähistamiseks 2020/2021

Õpetamine ja õppimine

Õppimist toetava hindamise rakendamine I kooliastmes ja arendamine II kooliastmes;
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;
KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);
Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine;
Koostöiste grupivestluste läbiviimine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

Praktikabaasidega koostöö juurutamine;
Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega;
Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine.

Ressursside juhtimine

Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine;
Innovatsiooniklassi (disainmõtlemise keskus) loomine Oru majja.

 

 

Eestvedamine ja juhtimine

Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;
Õppesuundade edasiarendamine;
Projektide planeerimine ja eestvedamine;
Innovatsiooniruumide arendamine;
Online kursuste arendamine kolme kooli vahel (KSG, TÜG, JWG);
Ettevalmistused kooli juubeliaasta tähistamiseks 2020/2021

Õpetamine ja õppimine

Õppimist toetava hindamise rakendamine I kooliastmes ja arendamine II kooliastmes;
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;
KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);
Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine;
Koostöiste grupivestluste läbiviimine.


Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

Praktikabaasidega koostöö juurutamine;
Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega;
Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine.

Ressursside juhtimine

Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine;
Innovatsiooniklassi (disainmõtlemise keskus) loomine Oru majja.