Meie koolist

Prioriteedid

2021/2022 õppeaasta põhisuunad ja prioriteedid


Eestvedamine ja juhtimine

 • Arengukava 2023-2028 koostamine.
 • Õppekorraldust puudutavate uuenduste juhtimine (6. kl üleminek Mäe majja; gümnaasiumi suurenemine ja trimestriõppele üleminek; uue e-päeviku kasutusele võtmine).
 • Muutunud tingimustes kooli traditsioonide hoidmine, traditsiooniliste ürituste projektijuhtimine.
 • Digidokumentatsioonile ülemineku käivitamine.

Õpetamine ja õppimine

 • Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ning mitteformaalse õppe lõimimise kaudu.
 • Õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja õpetamise mudelid, digikeskkondade kasutamine.
 • Õpitulemuste mõõtmine tasemetööde, tasemehindamise ja tasemetestide abil.
 • HEV õpilaste õppevõimaluste arendamine, toetamise uuendamine ja rakendamine.

Personali juhtimine

 • Koostöö tihendamine, koolitused kolleegilt-kolleegile.
 • Ainetoimkonna juhtimise kvaliteedi tõstmine.
 • Enesehindamise süsteemi täiendamine.
 • Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine.
 • Koolitöötajate toetamiseks nõustamiskeskuse töö käivitamine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

 • Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega.
 • Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine
 • Saksakeelse majandusõppe arendamine/parendamine ja õppekäikude/praktikate korraldamine. Koostöö arendamine praktikabaasidega.
 • Vabatahtliku kogukonnapraktika arendamine / juurutamine.

Ressursside juhtimine

 • Õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste kaasajastamine.
 • Õppevara süstematiseerimiseks vajaliku keskkonna käivitamine.
 • Avatud õpikeskkonna kujundamine.
 • Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste.
 • Säästlik majandamine.

 

 

Eestvedamine ja juhtimine

 • Arengukava 2023-2028 koostamine.
 • Õppekorraldust puudutavate uuenduste juhtimine (6. kl üleminek Mäe majja; gümnaasiumi suurenemine ja trimestriõppele üleminek; uue e-päeviku kasutusele võtmine).
 • Muutunud tingimustes kooli traditsioonide hoidmine, traditsiooniliste ürituste projektijuhtimine.
 • Digidokumentatsioonile ülemineku käivitamine.

Õpetamine ja õppimine

 • Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ning mitteformaalse õppe lõimimise kaudu.
 • Õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja õpetamise mudelid, digikeskkondade kasutamine.
 • Õpitulemuste mõõtmine tasemetööde, tasemehindamise ja tasemetestide abil.
 • HEV õpilaste õppevõimaluste arendamine, toetamise uuendamine ja rakendamine.

Personali juhtimine

 • Koostöö tihendamine, koolitused kolleegilt-kolleegile.
 • Ainetoimkonna juhtimise kvaliteedi tõstmine.
 • Enesehindamise süsteemi täiendamine.
 • Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine.
 • Koolitöötajate toetamiseks nõustamiskeskuse töö käivitamine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

 • Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega.
 • Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine
 • Saksakeelse majandusõppe arendamine/parendamine ja õppekäikude/praktikate korraldamine. Koostöö arendamine praktikabaasidega.
 • Vabatahtliku kogukonnapraktika arendamine / juurutamine.

Ressursside juhtimine

 • Õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste kaasajastamine.
 • Õppevara süstematiseerimiseks vajaliku keskkonna käivitamine.
 • Avatud õpikeskkonna kujundamine.
 • Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste.
 • Säästlik majandamine.