Meie koolist

Prioriteedid

Õppeaasta 2018/2019 prioriteedid


Eestvedamine ja juhtimine

Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;
Õppesuundade edasiarendamine;
Kolme kooli valikkursuste arendamine sh onlinetunnid;
Projektide planeerimine ja eestvedamine.

Õpetamine ja õppimine

Ettevõtmised pühendatud KSG saksa keel 55;
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;
KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);
Uute töötajate toetamine läbi mentorsüsteemi;
Koostöiste grupivestluste läbiviimine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

Praktikabörsi juurutamine;
„Tagasi Kooli“ projektis osalemine mõlemas koolihoones;
Mõttetalgute fookuse laiendamine.

Ressursside juhtimine

Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine.

 

 

Eestvedamine ja juhtimine

Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;
Õppesuundade edasiarendamine;
Kolme kooli valikkursuste arendamine sh onlinetunnid;
Projektide planeerimine ja eestvedamine.

Õpetamine ja õppimine

Ettevõtmised pühendatud KSG saksa keel 55;
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;
KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);
Uute töötajate toetamine läbi mentorsüsteemi;
Koostöiste grupivestluste läbiviimine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine


Praktikabörsi juurutamine;
„Tagasi Kooli“ projektis osalemine mõlemas koolihoones;
Mõttetalgute fookuse laiendamine.

Ressursside juhtimine

Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine.