Õppetöö

Tunniplaan


Oru maja tunniplaan 3. trimester (online)
Oru maja tunniplaan 3. trimester (pdf)

Mäe maja tunniplaan (online)
Mäe maja tunniplaan (pdf)

 

Tunniplaanist – kasulik teada

• Õppetöö korraldamise alus koolis on õppekava ja sellele vastav tunniplaan. Kooli tunniplaan on üks tervik.

• Õppeaasta jaguneb õppeperioodideks. Õppeperioodide vahel on koolivaheajad.

• Õpilased jagunevad nelja kooliastmesse: I kooliaste 1.–3. klassid, II kooliaste 4.–6. klassid, III kooliaste 7.–9. klassid ja gümnaasium ehk IV kooliaste 10.–12. klassid.

• Õpetajad annavad tunde vastavalt oma kvalifikatsioonile kas ühes, kahes või mitmes kooliastmes.

• Kõikide kooliastmete jaoks koostatakse üks terviklik tunniplaan. Tunniplaani muutumine ühes kooliastmes võib kaasa tuua muutuse ka teistes kooliastmetes.

• Kooli tunniplaan koostatakse kooli päevakavas etteantud tundide piirides, mis on Mäe majas 1.–6. tundi ja Oru majas 1.–8. tundi. Tunniplaani muutumine võib kaasa tuua tundide arvu muutumise nädalapäevade lõikes.

• Gümnaasiumis on perioodõpe, mis tähendab, et õppeaineid õpitakse kursuste kaupa 10-12 nädalaste perioodidena. Mida rohkem õpetajaid erinevates kooliastmetes õpetab, seda tõenäolisem on tunniplaani muutumine kõikides kooliastmetes.

• Lisaks gümnaasiumi õppekorraldusest tulenevale põhjustab kooli tunniplaani muutumist:
     - 3. klasside kohustusliku ujumise korraldamine,
     - 5. klasside kunsti ja inimeseõpetuse tundide vahetumine poolaastate kaupa, 
     - 9. klasside käsitöö- ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide korraldamine poolaastate kaupa,
     - suusa- ja/või uisutundide korraldamine talveperioodil,
     - õpetajate vahetumine õppeaasta jooksul,
     - muud ettenägematud põhjused.

• Tunniplaaniga koos koostatakse ruumiplaan. Klassiruumid jagunevad koduklassideks ja ainekabinettideks. Ruumiplaani koostamisel arvestatakse, et I kooliastmes on koduklassi süsteem ja kõiki õppeaineid õpetatakse üldjuhul ja võimalusel ühes klassiruumis klassiõpetaja poolt. Alates II kooliastmest on aineõpetuse süsteem, kus õppeaineid õpetavad erinevad aineõpetajad ja õpilased liiguvad klassist klassi vastavalt tunniplaanis esitatud ruumiplaanile.

 

 

Oru maja tunniplaan 3. trimester (online)
Oru maja tunniplaan 3. trimester (pdf)

Mäe maja tunniplaan (online)
Mäe maja tunniplaan (pdf)

 

Tunniplaanist – kasulik teada

• Õppetöö korraldamise alus koolis on õppekava ja sellele vastav tunniplaan. Kooli tunniplaan on üks tervik.

• Õppeaasta jaguneb õppeperioodideks. Õppeperioodide vahel on koolivaheajad.

• Õpilased jagunevad nelja kooliastmesse: I kooliaste 1.–3. klassid, II kooliaste 4.–6. klassid, III kooliaste 7.–9. klassid ja gümnaasium ehk IV kooliaste 10.–12. klassid.

• Õpetajad annavad tunde vastavalt oma kvalifikatsioonile kas ühes, kahes või mitmes kooliastmes.

• Kõikide kooliastmete jaoks koostatakse üks terviklik tunniplaan. Tunniplaani muutumine ühes kooliastmes võib kaasa tuua muutuse ka teistes kooliastmetes.

• Kooli tunniplaan koostatakse kooli päevakavas etteantud tundide piirides, mis on Mäe majas 1.–6. tundi ja Oru majas 1.–8. tundi. Tunniplaani muutumine võib kaasa tuua tundide arvu muutumise nädalapäevade lõikes.

• Gümnaasiumis on perioodõpe, mis tähendab, et õppeaineid õpitakse kursuste kaupa 10-12 nädalaste perioodidena. Mida rohkem õpetajaid erinevates kooliastmetes õpetab, seda tõenäolisem on tunniplaani muutumine kõikides kooliastmetes.

• Lisaks gümnaasiumi õppekorraldusest tulenevale põhjustab kooli tunniplaani muutumist:
     - 3. klasside kohustusliku ujumise korraldamine,
     - 5. klasside kunsti ja inimeseõpetuse tundide vahetumine poolaastate kaupa, 
     - 9. klasside käsitöö- ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide korraldamine poolaastate kaupa,
     - suusa- ja/või uisutundide korraldamine talveperioodil,
     - õpetajate vahetumine õppeaasta jooksul,
     - muud ettenägematud põhjused.

• Tunniplaaniga koos koostatakse ruumiplaan. Klassiruumid jagunevad koduklassideks ja ainekabinettideks. Ruumiplaani koostamisel arvestatakse, et I kooliastmes on koduklassi süsteem ja kõiki õppeaineid õpetatakse üldjuhul ja võimalusel ühes klassiruumis klassiõpetaja poolt. Alates II kooliastmest on aineõpetuse süsteem, kus õppeaineid õpetavad erinevad aineõpetajad ja õpilased liiguvad klassist klassi vastavalt tunniplaanis esitatud ruumiplaanile.