Avalik teave


Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine 26.04.2023 nr HA-4-25

Tallinna dokumendiregister

Hankekord. Direktori kk hankekorra kinnitamise kohta

Riigihanked
2024.a seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad

Riikliku järelvalve õiend 2009

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tellitud uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tallinna linna eelarve


Korruptsiooni ennetus

 • Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Imbi Viisma, e-post: imbi.viisma@ksg.edu.ee, tel. +372 600 9055
 • Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: direktor, õppetooli juhid, õppejuht, majandusjuht, infojuht, DSD eksamite ja saksa keele koordinaator, Saksa majanduse koordinaator/projektijuht, juhiabi/personalispetsialist, sotsiaalpedagoogid, HEV koordinaatorid, koolipsühholoog, pedagoogid, huvijuhid, eripedagoogid, raamatukoguhoidja.
  Alus: Direktori 18.09.2023 käskkiri nr 3-1/26
  Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks on majandusjuht ja infojuht.
  Alus: Direktori 23.08.2023 käskkiri nr 3-1/21
  Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Korruptsiooni ennetamise juhend
 • Koolitusmaterjalid


Järelvalvet teostavad asutused:

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et

Tööinspektsioon https://www.ti.ee/ 

Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et 

Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

Keeleamet https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud  Päästeameti kodulehel.

 

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine 26.04.2023 nr HA-4-25

Tallinna dokumendiregister

Hankekord. Direktori kk hankekorra kinnitamise kohta

Riigihanked
2024.a seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad

Riikliku järelvalve õiend 2009

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tellitud uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tallinna linna eelarve


Korruptsiooni ennetus

 • Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Imbi Viisma, e-post: imbi.viisma@ksg.edu.ee, tel. +372 600 9055
 • Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: direktor, õppetooli juhid, õppejuht, majandusjuht, infojuht, DSD eksamite ja saksa keele koordinaator, Saksa majanduse koordinaator/projektijuht, juhiabi/personalispetsialist, sotsiaalpedagoogid, HEV koordinaatorid, koolipsühholoog, pedagoogid, huvijuhid, eripedagoogid, raamatukoguhoidja.
  Alus: Direktori 18.09.2023 käskkiri nr 3-1/26
  Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks on majandusjuht ja infojuht.
  Alus: Direktori 23.08.2023 käskkiri nr 3-1/21
  Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Korruptsiooni ennetamise juhend
 • Koolitusmaterjalid


Järelvalvet teostavad asutused:

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et

Tööinspektsioon https://www.ti.ee/ 

Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et 

Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

Keeleamet https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud  Päästeameti kodulehel.