Avaleht      Võõrkeeled      Koolielu      Õppetöö      Vene keel KSG-s

 

Põhikoolis õpitakse vene keelt  C-keelena 8. klassis üks tund nädalas ja 9. klassis kaks tundi nädalas. Põhikooli lõpus jõutakse keelekasutaja tasemele A1,  mis võimaldab suhelda lihtsas keeles igapäevastes olukordades nagu enesetutvustus,  tervitamine, hüvastijätmine, telefonivestluse pidamine, tee küsimine ja tee juhatamine jne. Õpilane on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost, tavadest ja kommetest. Kuulamisel ja lugemisel mõistab õppija eakohaseid originaaltekste.

Gümnaasiumiastmes õpitakse vene keelt valikursusena kaks kursust õppeaastas. Gümnaasiumiastme  lõpuks jõutakse esmasele keeleoskustasemele A2. Õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, kasutab venekeelseid teabeallikaid, suudab väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste kohta, koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires.

Põhikooli  ja gümnaasiumi  vene keele õpik on Inga Manguse õpikusari „Russki jazõk: bõstro i veselo!“ ( TEA kirjatus, Tallinn 2004)

Õpitulemusi hinnatakse lähtudes KSG hindamisjuhendist. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste  vastuste ning kirjalike tööde  alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust riiklikus ainekavas taotlevatele õpitulemustele. Vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega töötab õpetaja individuaalselt.

Vene keele  suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks motiveerivad aineõpetajad õpilasi kasutama vene  keelt ka väljaspool keeletundi.