Avaleht      Võõrkeeled      Koolielu      Õppetöö      Inglise keel KSG-s

 

Inglise keele kui teise võõrkeele õpetamine KSG-s algab 5.klassist 3 ainetundi nädalas ja toimub rühmades. Inglise keele õpetamine 5.-12.klassini toimub lähtuvalt keeleoskustasemete kirjeldusest Euroopa keeleõppe raamdokumendis (tasemed A1, A2, B1, B2,C1).

Keeleoskuse  tase KSG põhikooli lõpus on keskmiselt inglise keeles B1  nii kuulamises, lugemises, rääkimises kui kirjutamises. Põhikooli inglise keele õpik on SPARK 1-4 (Express Publishing,2010), lisaks SPARK WORKBOOK 1-4 ja SPARK GRAMMAR BOOK 1-3.

Põhikooli inglise keele õpetusega B1 taotletakse, et õpilane saab õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega igapäevasuhtluses hakkama, oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt selgitada oma seisukohti ja plaane, kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires hangib iseseisvalt infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest,  teeb ka paaris- ja rühmatööd, on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost, tavadest ja kommetest.

Gümnaasiumiastmes õpitakse inglise keelt tasemepõhiselt. Tasemerühmad moodustatakse 10.klassi alguses (eelnevalt sooritatud inglise keele testi tulemuse põhjal). Kohustuslike kursuste arv B2 keeles on 9, mis võimaldab õpilasel saavutada õpitulemused rahuldaval kuni väga heal (kuni C1) tasemel, olenevalt õpilase võimekusest ning tema algsest keeleoskustasemest. KSG-s on gümnaasiumi lõpus  enamus õpilasi jõudnud B2 või C1 keeleoskustasemele (C1 tase = õpilase tulemus riigieksamil üle 90%).

Ainetundides toimub ka õpilaste ettevalmistamine nii rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksamiteks kui põhikooli lõpueksamiks või  riigieksamiks. Eksamiteks ettevalmistust toetavad gümnaasiumi õpikud FIRST CERTIFICATE EXPERT (Longman) ja FIRST CERTIFICATE ADVANCED  (Longman) koos töövihikutega.

Gümnaasiumi inglise keele õpetusega B2 taotletakse, et õpilane omandab inglise keele oskuse tasemel, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt toimida (mõistab ja tõlgendab inglise keeles esitatut), oskab suhelda inglise keelt kõnelejatega nende kultuurinorme järgides nii kõnes kui kirjas, on võimeline vajadusel jätkama õpinguid inglise keeles, on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides inglise keeles (ELOS, Comenius), oskab kasutada inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas, mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.

Inglise keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist soodustava õpikeskkonna loomine toetab suhtluspädevuse omandamise kõrval õpilase maailmapildi, enesehinnangu ja väärtuskäitumise arengut.

Õppetegevuses rakendatakse tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja –vahendeid. Tundides kasutatakse  erinevaid õppemeetodeid nagu diskussioonid,  rollimängud , projektõpe. Õpilastel võimaldatakse õppida  üheskoos teistega (näiteks paaris- ja rühmatööd) ja samas neid suunatakse ka tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima eri allikatest, projektides osalema), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks.  Inglise keelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutavad aineõpetajad õpilasi kasutama inglise keelt ka väljaspool keeletundi.

Õpitulemusi hinnatakse lähtudes KSG hindamisjuhendile. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste  vastuste ning kirjalike tööde  alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust riiklikus ainekavas taotlevatele õpitulemustele.