Avaleht      Projektid      Koolielu      Projektid      Sotsiaalsed oskused koolis

Sotsiaalsetele oskustele pööratakse koolikontekstis tähelepanu nii õpetajate omavahelises suhtlemises ja koostöös, õpilaste ja õpetajate vahelistes suhetes (sh koostöö) kui ka õpilaste omavahelise kommunikatsioonis.

Sotsiaalsete oskuste arengut saavad monitoorida ja hinnata õpetajad ja koolipersonal. Kõige selle tulemusena kasvab kooli ja õppimisprotsessiga rahulolu, soov panustada ja aktiivselt osaleda nii kooli- kui koolivälistes tegevustes. Kaks mõõdetavat tunnust, mille põhjal saame hinnata projekti eesmärgi täitmist:

   - on kasvanud projektide/tegevuste hulk, mida erinevate ainete õpetajad koos läbi viivad (ühised tunnid, koolivälised tegevused);
   - õpilased hindavad koostööd kaasõpilaste ja õpetajatega.

Projekti kestus kuni detsember 2015.