Avaleht      Saksa keel      Üldist      Saksa kultuurilugu

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Saksa kultuuriloo kursusega taotletakse, et KSG-s saksa keelega süvitsi tegelev õpilane:

1. Orienteerub saksa kultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides.
2. Tunnetab saksa kultuuri olulisust tänapäeva maailma mõtestamisel, mõjutamisel ning kujundamisel
3. Mõistab saksa kultuuri erilist tähtsust Eesti ajaloo ja kultuuri kontekstis.

 

Õpilastes kujundatavad üldpädevused

Kultuuri- ja väärtuspädevus: Väärtustab inimlikku ja kultuurilist mitmekesisust, teadvustab ja kujundab oma väärtushinnanguid.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: Teab, järgib ja austab erinevate rahvuste ja kultuuride omapära, aktsepteerib inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestab neid suhtlemisel.
Digipädevus: Suudab kasutada uuenevat digitehnoloogiat teabe kogumiseks erinevate regioonide ja kultuuride kohta, suhelda ja teha koostööd saksa keeles erinevates digikeskkondades.

 

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1. Seostab saksa kultuuri arengusuundi ja ilminguid ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse ja tehnoloogia mõjudega maailmas, Euroopas, eelkõige Eestis.
2. Märkab ning mõistab saksa kultuuri mõjusid nii ajaloos kui ka tänapäeval;
3. Rakendab saksa kultuuri kursusel omandatud teadmisi oma ideede väljendamiseks saksa keeles ning uue info omandamiseks, eelkõige saksakeelsetest allikatest.
4. Oskab võrrelda erinevate autorite (kunstnikud, heliloojad, kirjanikud, lavastajad …) teoseid, rääkida kaasa erinevate maade (eelkõige saksakeelsete) kultuuri teemadel

Hindamise vorm: Õppeprotsessi arvestus (mittehindeline)

 

Õppesisu

Kursus on jagatud alateemadeks: 10.-11. klassi kursuste raames käsitletakse saksa muusikat, kunsti, ajalugu, kirjandust, filmi ja teatrit.

2014/2015 - 10.klass

2015/2016 - 10.klass

2015/2016 - 11.klass

 

 

 

KSG lennud

KSG galerii