Avaleht      Projektid      Koolielu      Projektid      Digimõte 2015

Käesoleva projekti raames soovivad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ja Jakob Westholmi Gümnaasium astuda sammu muutuva õpikäsitluse ja tuleviku kooli / virtuaalse kooli suunas.

Kolme kooli, KSG, TÜGi ja JWG, omavaheline koostöö on saanud hoogu juurde läbi kolme kooli ühiskatsete korraldamise 2015. aasta kevadel. Samal õppeaastal toimusid ka esimesed kolme kooli ühised videoloengud, mis pälvisid positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui lastevanematelt. Esialgsest koostööideest on kasvanud välja tihedam omavaheline suhtlemine ka muudes valdkondades – kolme kooli õpilasesindused on alustanud koostööd ning planeeritakse põnevaid projekte. 2015. aasta sügisel ootab KSG õpilaste uurimistööde konverentsile lisaks oma õpilastele ka õppureid teistest koolidest – teadmusvahetust õpilaste tasandil peavad oluliseks kõik koolid.

Projekti „Gümnaasiumi ühised videolahendusega koolitunnid“ üldeesmärgiks on riiklikus õppekavas sätestatud kõikide üldpädevuste arendamine ning loova ja mitmekülgse õpikeskkonna loomine, mis soodustaks iseseisvat õppimist, õpilasepoolset vastutuse võtmist oma õppimise eest, vajalike õppimisoskuste kujunemist. Videotundides on silmapilkne info- ja sisujagamise võimalus kolme kooli õpilaste vahel, sh eemalt panustamise ja protsessis osalemise võimalus, stimuleeritud on koostöös õppimise strateegiate teke.

Kolme kooli ühiste valikkursuste pakkumine õpilastele läbi videoühenduse on uudne lahendus, mis lisaks ainealastele teadmistele toetab ka üldpädevuste arendamist. Oleme uuendusmeelne kool, kes on seni oma võimaluste piires erinevates arendusprojektides ka kaasa löönud. Peame oluliseks, et kool ei oleks vaid formaalse hariduse keskus, vaid, et meie õpilastel oleks edaspidi ligipääs nii kodumaistele kui globaalsetele haridusvõimalustele.

Ühe õpilase jaoks saab kool läbi videotunni kolm korda suuremaks. Uued õpetajad, uued ruumid, uued klassikaaslased – kool ei ole ainult oma klassiruumi tingimustes, vaid palju laiem kontseptsioon. Virtuaalsete koolide ja antud projekti kasuks räägib tehnoloogia kiire areng ning piiratud ressursside tingimustes majanduslik ratsionaalsus. Põnevate valikkursuste avamine tänases väikese õpilaste arvu tingimustes ei võimalda ühel koolil pakkuda täisväärtuslikku ja õpilase huvidest tulenevat haridust, vaid lähtutakse sellest, mida soovib suurem hulk õpilasi. Valikkursus videolahendusena võimaldab kokku tuua ühise huviga noored inimesed ning võimaldab luua laiema spektri valikkursusi. Saame tuua näiteid, kus vähese õpilaste arvu tõttu on ära jäänud valikkursused usundiõpetus, kunsti kultuurilugu, Eesti rahvakultuur. Käesoleva projekti raames soovime luua videosilla vähemalt 2 õpetajaga mujal maailmas, kes eesti keeles õpetaksid elulisi kursusi kolme kooli gümnaasiumiõpilastele. Kolme kooli nii vilistlaste kui lastevanemate hulgas on kompetentsi ning valmisolekut panustada noortesse.