Avaleht      Meie kool

ksg_maja
Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) on saksa keele süvaõppega munitsipaalkool.

Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane:

kõrge haritus;
suutlikkus suhelda mitmes keeles;
lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse;
vastastikune sallivus ja sotsiaalne mobiilsus;
tugev rahvuslik identiteet.

Süvaõpet alustatakse teisest klassist, B-võõrkeeleks on inglise keel ja valikainetena õpetatakse põhikoolis vene keelt ning arvutiõpetust ja gümnaasiumis vene või prantsuse keelt, majandusõpet, suhtlemispsühholoogiat, perekonnaõpetust, riigikaitset ja saksakeelseid valikkursusi.

 

Õppeaasta 2016/2017 prioriteedid

Eestvedamine ja juhtimine
Sise- ja enesehindamissüsteemi uuendamine
Saksakeelse majandusõppe arendamine
Väärtustepõhise koolikultuuri arendamine
Ainetoimkondade eestvedamisel lõimitud aineõppe rakendamine

Personali juhtimine
Personalipoliitika uuendamine
Täiendkoolituste süsteemsus

Koostöö huvigruppidega
Koostöö vilistlaste, partnerkoolide ja -organisatsioonidega
Tagasisidestamise meetodite mitmekesistamine

Ressursside juhtimine
Täiendavate ressursside leidmine
IKT arengukava väljatöötamine

Õpetamine ja õppimine
Osavõtt õpilasvõistlustest, olümpiaadidest ja konkurssidest
Kujundav hindamine I ja II kooliastmes
Lõimitud aineõpetuse juurutamine põhikoolis
Aineõpetuse lõimimine arvutiõpetusega