Avaleht      Uncategorised

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

Uncategorised

 

mottetalgud sept2017

 

 

 

Õpilaspilet

Õpilaspileti esmasel tellimisel palume saata õpilase digitaalne dokumendifoto jpg-failina e-posti aadressile fotod @ ksg.edu.ee. Juurde märkida õpilase ees- ja perenimi, klass. Dokumendifotole esitatavad tingimused: hele, ühevärviline taust; näoga otse, ilma peakatteta.

 

Kellaajad

Kellaajad Mäe majas alates 4.09.2017

Kellaajad Oru majas alates 4.09.2017

 

Tunniplaan 

Mäe maja tunniplaan alates 4.09.2017

Oru maja tunniplaan alates 4.09.2017

 

Aktused

10.00 - 2.-11. kl. Oru maja võimlas
12.00 - 1. ja 12.kl. Oru maja aulas

Täpsem info siit

 

10.kl. infotund

10.klassi infotund toimub KSG Oru majas (Gonsiori 38) kolmapäeval, 30.augustil algusega kell 10.00 kooli aulas.

 

Õpikute laenutamine

T,  22.08.     9 – 16    9. klassid

K, 23.08.     9 – 16    8. klassid

N, 24.08.     9 – 16    7. klassid

R, 25.08.     9 – 16    6. klassid

E, 28.08.     9 – 16    5. klassid

T, 29.08.     9 – 16    4. ja 2. klassid

K, 30.08.     9 – 13    3. klassid

Gümnaasium laenutab õpikud õppeaasta algul vastavalt jooksva semestri kursustele.

6.-9. klassid saavad õpikud Oru majast (Gonsiori 38),
2.-5. klassid Mäe majast (Kivimurru 9).

Palume kinni pidada klassile määratud kuupäevast.

Õpikuid laenutatakse, kui õpilasel ei ole raamatukogus võlgnevusi.

Vt ka: Kadrioru Saksa Gümnaasiumi raamatukogu kodukord

 

 

Edastame Tallinna linna pressiteate.

 

 

9.kl lõpuaktus toimub 19. juunil Lindakivi keskuses (Koorti 22) algusega kell 16.00

12.kl lõpuaktus toimub 20. juunil Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) algusega kell 16.00

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium on iga õppija arengut toetav, kaasaegse ja omanäolise õpikeskkonnaga, parimaid kogemusi ja haridustehnoloogiaid arvestav parim saksa keelt õpetav kool Eestis. Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane kõrge haritus, suutlikkus suhelda mitmes keeles, lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse, vastastikune hoolivus ja sotsiaalne mobiilsus, tugev rahvuslik identiteet.

Koolis lähtutakse „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus, solidaarsus, sooline võrdõiguslikkus.

Lisaks „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikele ja ühiskondlikele alusväärtustele, lähtutakse koolis kooli eripärast tulenevalt järgmistest põhiväärtustest:

1) turvaline õpikeskkond, kus õpetajatel ja õpilastel on vabadus oma ideid teostada (usaldus, lugupidamine, vastutus, enesekontroll ja eneseteostamine);
2) avatus innovaatilistele mõtetele, ideedele, tegudele, samas traditsioonide austamine (jätkusuutlike otsuste tegemine; Eesti riigi ja rahvuskultuuri väärtustamine, kuid ka teiste kultuuride austamine; ettevõtlikkus, uued õpetamismeetodid ja haridustehnoloogiad, kõrvuti parimate seniste õpetamis- ja õppimisviisidega);
3) keskkonnateadlikkus (kaunis koolikeskkond, keskkonnahariduslikud projektid, ressursside säästlik kasutamine);
4) töökus, uudishimu, ambitsioonikus.

 

 

 

 

Toitlustushange (2.06.2015)

 

 

Toredad uudised pilootprojekti „Kiusamisest vaba kool“ KSG meeskonnalt

3.jaanuaril käis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi „Kiusamisest vaba kooli“ pilootprojekti meeskond (koosseisus Katrin Võlumägi, Eha Selg ja Jelena Kuštšenko) Suitsupääsupesa Lasteaias. „Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on koordinaatoriks Kesklinna lasteaedadele "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika tutvustamisel ja töökogemusliku praktika jagamisel“ – kirjutab lasteaia kodulehel KSG õpetajaid vastu võtnud Sipsikute rühma õpetaja Marilyn Palla. Kuna koolidesse on projekt jõudnud alles sellel aastal, siis on lasteaed abiks ka koolidele.
Külastuse käigus tegi õpetaja Marilyn näidistunni, tutvustas lasteaias kehtivaid tavasid ja läbiviidavaid projekti tegevusi, vastas tekkinud küsimustele ja andis praktilisi nippe projekti tegevuste paremaks rakendamiseks.
Aitäh õpetaja Marilyn Pallale ja õppealajuhataja Merle Ausingule Suitsupääsupesa lasteaiast.

9.jaanuaril jõudis Sõber Karu ka 1.a klassi! Pilootprojekti KSG juhendajad Katrin Võlumägi ja Jelena Kuštšenko koos õpilastega arutasid sellistel teemadel nagu klassisisesed suhted, sõprus, sõbraks ja kiusamisest vabaks olemine. 1.a klassi õpilased said teada, mis on kiusamisest vaba kooli põhiväärtused (tuletame meelde, need on sallivus, austus, hoolivus ja julgus) ning õppisid üksteisele massaaži tegema. Uus sõber õpilastele meeldis, iga laps sai Karule pai teha või teda kallistada.

28. jaanuaril kell 14.00 kogunevad Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse „Kiusamisest vaba kooli“ pilootkoolide esindajad, et koos arutada esimesi tehtud samme ja jagada kogemusi. Külla ootame Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tallinna Laagna Gümnaasiumi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Rahumäe Põhikooli, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi, Kalamaja Põhikooli, Pirita Majandusgümnaasiumi pilootprojekti juhendajaid. Lisaks koolide esindajatele tulevad KSG-sse pilootprojekti eestvedajad MTÜ Lastekaitse Liidust. Kohtumiseni Kadrioru Saksa Gümnaasiumis!

KSG lennud

KSG galerii