Avaleht      Uncategorised

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

Uncategorised

 

mottetalgud sept2017

 

 

 

Õpilaspilet

Õpilaspileti esmasel tellimisel palume saata õpilase digitaalne dokumendifoto jpg-failina e-posti aadressile fotod @ ksg.edu.ee. Juurde märkida õpilase ees- ja perenimi, klass. Dokumendifotole esitatavad tingimused: hele, ühevärviline taust; näoga otse, ilma peakatteta.

 

Kellaajad

Kellaajad Mäe majas alates 4.09.2017

Kellaajad Oru majas alates 4.09.2017

 

Tunniplaan 

Mäe maja tunniplaan alates 4.09.2017

Oru maja tunniplaan alates 4.09.2017

 

Aktused

10.00 - 2.-11. kl. Oru maja võimlas
12.00 - 1. ja 12.kl. Oru maja aulas

Täpsem info siit

 

10.kl. infotund

10.klassi infotund toimub KSG Oru majas (Gonsiori 38) kolmapäeval, 30.augustil algusega kell 10.00 kooli aulas.

 

Õpikute laenutamine

T,  22.08.     9 – 16    9. klassid

K, 23.08.     9 – 16    8. klassid

N, 24.08.     9 – 16    7. klassid

R, 25.08.     9 – 16    6. klassid

E, 28.08.     9 – 16    5. klassid

T, 29.08.     9 – 16    4. ja 2. klassid

K, 30.08.     9 – 13    3. klassid

Gümnaasium laenutab õpikud õppeaasta algul vastavalt jooksva semestri kursustele.

6.-9. klassid saavad õpikud Oru majast (Gonsiori 38),
2.-5. klassid Mäe majast (Kivimurru 9).

Palume kinni pidada klassile määratud kuupäevast.

Õpikuid laenutatakse, kui õpilasel ei ole raamatukogus võlgnevusi.

Vt ka: Kadrioru Saksa Gümnaasiumi raamatukogu kodukord

 

 

Edastame Tallinna linna pressiteate.

 

 

NB! Täiendatud!

Testide tulemusel on vestluste vooru kutsutud alljärgnevate koodidega õpilaskandidaadid:

vaata siit...

 

 

9.kl lõpuaktus toimub 19. juunil Lindakivi keskuses (Koorti 22) algusega kell 16.00

12.kl lõpuaktus toimub 20. juunil Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) algusega kell 16.00

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium on iga õppija arengut toetav, kaasaegse ja omanäolise õpikeskkonnaga, parimaid kogemusi ja haridustehnoloogiaid arvestav parim saksa keelt õpetav kool Eestis. Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane kõrge haritus, suutlikkus suhelda mitmes keeles, lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse, vastastikune hoolivus ja sotsiaalne mobiilsus, tugev rahvuslik identiteet.

Koolis lähtutakse „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus, solidaarsus, sooline võrdõiguslikkus.

Lisaks „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikele ja ühiskondlikele alusväärtustele, lähtutakse koolis kooli eripärast tulenevalt järgmistest põhiväärtustest:

1) turvaline õpikeskkond, kus õpetajatel ja õpilastel on vabadus oma ideid teostada (usaldus, lugupidamine, vastutus, enesekontroll ja eneseteostamine);
2) avatus innovaatilistele mõtetele, ideedele, tegudele, samas traditsioonide austamine (jätkusuutlike otsuste tegemine; Eesti riigi ja rahvuskultuuri väärtustamine, kuid ka teiste kultuuride austamine; ettevõtlikkus, uued õpetamismeetodid ja haridustehnoloogiad, kõrvuti parimate seniste õpetamis- ja õppimisviisidega);
3) keskkonnateadlikkus (kaunis koolikeskkond, keskkonnahariduslikud projektid, ressursside säästlik kasutamine);
4) töökus, uudishimu, ambitsioonikus.

 

 

 

 

Toitlustushange (2.06.2015)

 

 

KSG lennud

KSG galerii