Avaleht      Avalehele      Avalehele      KSG UUS ARENGUKAVA 2013 - 2017

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

18. detsembril 2012 kinnitati Tallinna Haridusameti juhataja poolt  KSG arengukava 2013 – 2017. Uues arengukavas sõnastati kooli visioon, missioon, põhiväärtused ja üldeesmärgid ning töötati välja konkreetne tegevuskava järgmiseks viieks aastaks.

KSG visioon
Kadrioru Saksa Gümnaasium on iga õppija arengut toetav, kaasaegse ja omanäolise õpikeskkonnaga, parimaid kogemusi ja haridustehnoloogiaid arvestav parim saksa keelt õpetav kool Eestis.

KSG moto
Inglise keelt oskab tänapäeval igaüks. Saksa keelt aga iga kultuurne inimene.
(Lennart Meri)

KSG missioon
Rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane:

     kõrge haritus;
     suutlikkus suhelda mitmes keeles;
     lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse,keeltesse ja kultuuridesse;
     vastastikune hoolivus ja sotsiaalne mobiilsus;
     tugev rahvuslik identiteet.

KSG põhiväärtused
Töökus, uudishimu, ambitsioonikus.
Väärtustame turvalist õpikeskkonda, kus õpetajatel ja õpilastel on vabadus oma ideid teostada.
     See on – usaldus, lugupidamine, vastutus, enesekontroll ja eneseteostamine.
Oleme avatud innovaatilistele mõtetele, ideedele, tegudele, samas austame traditsioone.
     See on – jätkusuutlike otsuste tegemine.
     See on – Eesti riigi ja rahvuskultuuri väärtustamine, kuid ka teiste kultuuride austamine.
     See on – ettevõtlikkus, uued õpetamismeetodid ja haridustehnoloogiad, kõrvuti parimate seniste õpetamis- ja õppimisviisidega.
Väärtustame keskkonnateadlikkust.
     See on – kaunis koolikeskkond, keskkonnahariduslikud projektid, ressursside säästlik kasutamine.

KSG üldeesmärgid 2013 – 2017
KSG on mainekas, tunnustatud ja parim saksa keele õpet andev kool Eestis.
Kool on turvaline ning tervist ja keskkonda säästva õpi- ja töökeskkonnaga.
Õpitulemused on head kõikides õppeainetes ja kooliastmetes.
Koolis on motiveeritud õpilased ja pühendunud õpetajad, väärtustatakse vastutustunnet.
Kooli iseloomustab innovatsioon, loovus, ettevõtlikkus, koostöö ja avatus kõikidel koolielu tasanditel.

KSG tegevuskava viieks aastaks  loe lähemalt

Täname kõiki, kes osalesid uue arengukava koostamise protsessis.

KSG lennud

KSG galerii