Avaleht      Meie kool

ksg_maja
Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) on saksa keele süvaõppega munitsipaalkool.

Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane:

kõrge haritus;
suutlikkus suhelda mitmes keeles;
lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse;
vastastikune sallivus ja sotsiaalne mobiilsus;
tugev rahvuslik identiteet.

Süvaõpet alustatakse teisest klassist, B-võõrkeeleks on inglise keel ja valikainetena õpetatakse põhikoolis vene keelt ning arvutiõpetust ja gümnaasiumis vene või prantsuse keelt, majandusõpet, suhtlemispsühholoogiat, perekonnaõpetust, riigikaitset ja saksakeelseid valikkursusi.

 

Õppeaasta 2017/2018 prioriteedid

Eestvedamine ja juhtimine

Koostöise koolikultuuri kujundamine aineülestes meeskondades;
Õppesuundade terviklik arendamine;
Sise- ja enesehindamissüsteemi parendamine;
Arengukava 2018-2022 väljatöötamine.

Õpetamine ja õppimine

Ettevõtmised pühendatud Eesti 100;
Muutuva õpikäsituse rakendamine;
KSG digiõppekava koostamine klasside lõikes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Uute töötajate toetamine läbi mentorsüsteemi;
Koostöiste vestluste regulaarne läbiviimine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Praktikabörsi juurutamine;
Mõttetalgute fookuse laiendamine.

Ressursside juhtimine
Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine.